Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
Geachte ouders/verzorgers van obs 't Vierspan,
 

De samenstelling van de MR is als volgt:
 
Personeelsgeleding: Marisa Hofman, Helge Goedhart, Kitty Vermeer en Katja Freijsen.

Oudergeleding: Kirsten Bunschoten (secretaris), Kathalijne van Santen, Melanie Laan, Marloes van Lieshout en Fokke Bootsman. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Brief 20 januari 2020 (klik hier)


Op de website www.infowms.nl vindt u meer informatie over de bevoegdheden van de MR. Uiteraard kunt u ook altijd één van ons aanspreken of contact opnemen via medezeggenschapsraad@hetvierspan.com


Vergaderingen
De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. 
Er wordt vergaderd over alles wat met schoolbeleid te maken heeft en de praktische uitvoering daarvan. Belangrijke besluiten van de directie behoeven instemming van de MR, zoal bijvoorbeeld: het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij weer andere besluiten wordt de raad om advies gevraagd. Al deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een vastgesteld reglement. 


GMR
Vast agendapunt is de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: een overkoepelende MR, die contacten onderhoudt met alle 11 basisscholen die vallen onder de Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost. De GMR behandelt zogenaamde 'bovenschoolse' zaken: zaken die voor alle of een meerderheid van de scholen van belang zijn. De GMR adviseert het bestuur met betrekking tot voorgenomen besluiten en dient op sommige punten instemming te verlenen aan besluiten, alvorens deze verder uitgevoerd kunnen worden. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door Elly Tang.


Interesse?
De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Op de website en in de nieuwsbrief worden de vergaderdata aangegeven. Ze vinden soms plaats op locatie Wendel, soms op locatie Woud en beginnen altijd om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.


Vergaderdata:
donderdag 10 september 2020     samen met OV en OR Klim-Op
maandag 23 november 2020
maandag 18 januari 2021
maandag 1 maart 2021
maandag 12 april 2021
maandag 17 mei 2021
dinsdag 22 juni 2021                   samen met OV


Notulen vergaderingen:
Notulen 10 september 2018 (klik hier)
Notulen 7 november 2018 (klik hier)
Notulen 9 januari 2019 (klik hier)
Notulen 7 mei 2019 (klik hier)
Notulen 9 september 2019 (klik hier)
Notulen 9 december 2019 (klik hier)
Notulen 24 februari 2020 (klik hier)
Contact? 
mailto:medezeggenschapsraad@hetvierspan.com


Medezeggenschap in het kort
Voor meer informatie over medezeggenschap klik hier.