Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel
Geachte ouders/verzorgers van obs 't Vierspan,
 

Hierbij informeren wij u over de uitslag van de verkiezingen van de MR van 't Vierspan. Wij zijn verheugd u aan te mogen kondigen dat de MR weer voltallig is!

De samenstelling van de MR is nu als volgt:
 
Personeelsgeleding: Henk Reinstra (penningmeester), Marisa Hofman, Helge Goedhart en Marianne Mantel.

Oudergeleding: Mascha Duijn, Kirsten Bunschoten (secretaris), Kathalijne Robert en Paul Swart.  
Brief 20 januari 2020 (klik hier)


Op de website www.infowms.nl vindt u meer informatie over de bevoegdheden van de MR. Uiteraard kunt u ook altijd één van ons aanspreken of contact opnemen via medezeggenschapsraad@hetvierspan.com


Vergaderingen
De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. 
Er wordt vergaderd over alles wat met schoolbeleid te maken heeft en de praktische uitvoering daarvan. Belangrijke besluiten van de directie behoeven instemming van de MR, zoal bijvoorbeeld: het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij weer andere besluiten wordt de raad om advies gevraagd. Al deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een vastgesteld reglement. 


GMR
Vast agendapunt is de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: een overkoepelende MR, die contacten onderhoudt met alle 11 basisscholen die vallen onder de Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost. De GMR behandelt zogenaamde 'bovenschoolse' zaken: zaken die voor alle of een meerderheid van de scholen van belang zijn. De GMR adviseert het bestuur met betrekking tot voorgenomen besluiten en dient op sommige punten instemming te verlenen aan besluiten, alvorens deze verder uitgevoerd kunnen worden. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door Elly Tang.


Interesse?
De vergaderingen van de raad zijn openbaar. Op de website en in de nieuwsbrief worden de vergaderdata aangegeven. Ze vinden soms plaats op locatie Wendel, soms op locatie Woud en beginnen altijd om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.


Vergaderdata:
27 juni 2019


Notulen vergaderingen:
Notulen vergadering 21 september 2016 (klik hier)

Notulen vergadering 26 oktober 2016 (klik hier)
Notulen vergadering 28 november 2016 (klik hier)
Notulen 16 januari 2017 (klik hier)
Notulen 8 maart 2017 (klik hier)
Notulen 18 mei 2017 (klik hier)
Notulen 29 juni 2017 (klik hier)
Notulen 27 september 2017 (klik hier)
Notulen 1 november 2017 (klik hier)
Notulen 17 januari 2018 (klik hier)

Notulen 15 mei 2018 (klik hier)
Notulen 13 juni 2018 (klik hier)
Notulen 10 september 2018 (klik hier)
Notulen 7 november 2018 (klik hier)
Notulen 9 januari 2019 (klik hier)
Notulen 7 mei 2019 (klik hier)
Notulen 9 september 2019 (klik hier)
Notulen 9 december 2019 (klik hier)
Notulen 24 februari 2020 (klik hier)
Contact? 
mailto:medezeggenschapsraad@hetvierspan.com


Medezeggenschap in het kort
Voor meer informatie over medezeggenschap klik hier.