Woud: 0228-512200
Wendel: 0228-512665
hetvierspan@hetvierspan.com Postbus 197, 1610 AD Bovenkarspel

U kunt eventueel verlof eenvoudig aanvragen via het ouderportaal. Ook kunt u bij de directie, of bij de leerkracht van uw kind een verlofformulier halen. Dit ingevulde formulier kunt u inleveren bij de directeur.
N.a.v. dit formulier neemt de directie contact met u op.
Kijkt u eerst goed naar de verlofregels!Klik hier om het aanvraagformulier verlof te downloaden


Verlofregeling

Leerplicht en verlof 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hierna beschreven.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dienst u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
-   in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie verderop) moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij U kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
-  de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
-  de verlofperiode mag niet in de eerst twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van "andere gewichtige omstandigheden" 
Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen.
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. 
Hierbij moet gedacht worden aan:
-  een verhuizing van een gezin
-  het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
-  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
-  overlijden van bloed- of aanverwanten
-  viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':
-  familiebezoek in het buitenland
-  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
-  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
-  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
-  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
-  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Hoe dient U een aanvraag in? 
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school of te downloaden (zie onderaan deze pagina). U levert de volledig ingevulde aanvraag inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Niet eens met het besluit 
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.